Menu Sluiten

Teelt & Onderzoek - Onderzoek

Grondmonsters

Bodem Balans Analyse (BBA)      Contact Persoon: René van Gastel

Nova Bio Scan (NBS)    Contact Persoon: René Jochems

Chroma      Contact Persoon: René Jochems

Water Onderzoek

Water is het bloed van planten. Daarom is het goed om te weten hoe de kwaliteit van het water is wat gebruikt wordt op uw bedrijf.

Om de waterkwaliteit te meten kan er gekeken worden naar chemische parameters, parameters op nutriënten niveau, biologische parameters, waterzuivering en waterontsmetting. GroeiBalans Teelt & Onderzoek heeft veel ervaring op dit gebied. We werken voor een groot aantal land- en tuinbouwbedrijven, maar ook voor instanties en bedrijven die met waterzuivering te maken hebben.

Bij chemische parameters kan er gekeken worden of er gewasbeschermingsmiddelen in uw water aanwezig zijn. Wij analyseren het water op de meest gebruikte toegestane middelen voor de land- en tuinbouw in Nederland en België. Wij kunnen adviseren hoe deze middelen in het water gereduceerd kunnen worden tot een aanvaardbaar niveau.

Bij onderzoek op nutriëntenniveau wordt er gekeken welke elementen in uw water aanwezig zijn. Dit kan handig zijn in de containerteelt; daarmee kan dan de bemesting aangepast worden. Onderzoek kan bv. uitwijzen of er te veel IJzer, Nitraat en bicarbonaat in uw water aanwezig is.In overleg met de klant, kunnen we kijken hoe dergelijke elementen kunnen worden gereduceerd.

Bij de biologische parameters wordt er gekeken of er voldoende leven in uw water aanwezig is, of voldoende zuurstof aanwezig is en of het water geen oxiderende werking heeft. Deze metingen voeren we uit in de land- en tuinbouw maar ook bij op het drinkwater bij veeteeltbedrijven. Mochten er ziektekiemen in uw water aanwezig zijn, dan gaan we samen bekijken hoe we deze op een handige en verstandige manier uit het water kunnen halen.

Precisie landbouw 

Om verschillende bodemkundige eigenschappen van een perceel inzichtelijk te krijgen, kunnen we een bodemscan maken met een elektromagnetische scanner.

Met deze bodemscan kunnen het vochtgehalte, de bodemtextuur en variatie in de structuur van de boven- en of ondergrond, het zoutgehalte, de bodem temperatuur en de aanwezigheid van kleideeltjes worden aangetoond. De elektromagnetische sensor meet de pH waarden, het volume van organische stoffen en twee verschillende dieptes; 0,5 meter en 1,0 meter diep. Ook maakt de sensor EC kaarten. In verband met de slechtere geleiding van bodems met een schrale ondergrond, zoals zandgronden, wordt geadviseerd te meten tot 1,0 meter diepte. 

De gegevens uit de scan geven een geïntegreerd en gedetailleerd beeld van de bodemvariabiliteit van een perceel, gebaseerd op het grondvolume. Ze zijn de ideale vertrekbasis voor precisielandbouw. De metingen van de sensor verschaffen essentiële informatie voor de interpretatie van opbrengstkaarten.

De gemeten waarden kunnen in speciale geo-software worden ingevoerd, ter ondersteuning voor diverse bodem management-strategieën.

Deze software maakt de verschillen binnen uw perceel zichtbaar. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor lokalisering om:

 • Monsters te nemen voor de bodemvruchtbaarheid
 • Hulp te bieden bij het verklaren van plaats specifieke verschillen in teeltopbrengst
 • Te bepalen waar u welke gewassen gaat telen op uw perceel

De data die u meegeleverd krijgt, kunt u invoeren op de gps-apparatuur van uw machines om organisch materiaal zoals compost, bokashi, stalmest of champost gericht uit te rijden.

De bodemscan kan bij veel verschillende soorten bedrijven worden toegepast. Zo zijn er al metingen verricht bij boomkwekerijen, golfbanen, bloembollenbedrijven, veeboeren, zomerbloemenkwekerijen en tuinen. Onze sensor kan zowel over braakliggende percelen als over laag begroeide percelen rijden. Ook bij hoge gewassen waar met een quad of smalspoortractor doorheen gereden kan worden, kan de bodemscan gemaakt worden.

Drone

Ook een drone kan als meetinstrument worden gebruikt. Met de multispectrale camera van de drone kunnen we o.a. de ziektegevoeligheid meten en biomassa van gewassen meten. Maar ook de meting van hoogteverschillen in percelen en zwakke plaatsen of planten kunnen worden opgespoord in het veld. De drone kan ook in combinatie met een bodemsensor worden ingezet.

Uit de data van de drone worden kaarten gemaakt, die met de klant besproken kunnen worden om eventuele problemen door te nemen. Dankzij de vlucht met de drone kunnen we snel en gericht deze problemen oplossen.

BEV metingen

Met Bio-elektronische metingen (BEV metingen) krijgen we een inzicht in de fysisch-chemische condities van de bodem, het water en de teeltgewassen. Wij meten de volgende eigenschappen:

 • De zuurtegraad in de bodem of substraten
 • Het gehalte aan gebonden zuurstof
 • Oxiderende of antioxiderende werking
 • Beschikbaarheid van mineralen
 • Totaal aan oplosbare stoffen in het water
 • De groeikracht van de gewassen

Met de BEV meting kunnen we kijken of een grond chemisch of juist biologisch werkt. Ook kunnen we snel en gemakkelijk aantonen of het uitgangswater wat u gebruikt, eigenlijk wel geschikt is voor uw planten.

Folder BEV metingen

grafiek BEV meting

Gewasonderzoek 

Naast bodem, substraten en water kunnen we ook planten, vruchten, knollen en bollen meten. Er zijn verschillende manieren waarop de waarden van voedingstoffen in planten kunnen worden gemeten. Bijvoorbeeld uit plant sap en droge stof.

Plantsapmetingen

Ziet u gebreken in bepaalde planten? Dat kan ontstaan door het gebrek aan bepaalde voedingstoffen, zoals mineralen. De actuele opname van voedingsstoffen in uw planten kan eenvoudig, snel, nauwkeurig en goedkoop worden geanalyseerd met een plantsap meting. Deze meting levert belangrijke informatie over de gezondheid van uw plant. Uit het celvocht van de plant worden naast pH, Brix en EC waarden, nog 21 andere parameters geanalyseerd waaronder veel hoofd- en sporenelementen. Een optimale opname van voedingsstoffen heeft een positief effect op de ziekteweerbaarheid, de kwaliteit, stevigheid en houdbaarheid van uw planten. Door optimaal opgenomen voedingsstoffen zijn uw gewassen minder vatbaar voor schimmelziekten, plagen en insecten.

Droge stof metingen
Bij droge stof metingen wordt de samenstelling van de opgenomen elementen in de droge stof van de plant bepaald.

Deze analyses zijn super nauwkeurig en geven inzicht van alle aanwezige elementen. We meten hoofdelementen zoals stikstof, fosfaat, kali, calcium, magnesium, zwavel, natrium en chloor. Maar ook het gehalte aan sporenelementen wordt gemeten zoals ijzer, mangaan, zink, koper, borium, molybdeen, silicium en aluminium. Droge stof metingen kunnen van alle delen van de plant worden genomen: wortels, bladeren en vruchten.

Van veel gewassen is weinig bekend over wat zij “opnemen”. Door verschillende voedingsoplossingen, grond- en watermonsters te vergelijken met deze droge stof metingen, kunnen we erachter komen waarom bepaalde elementen wel of juist niet worden opgenomen door de plant.Met deze resultaten kan de bemesting en plantvoeding veel nauwkeuriger gestuurd en gecontroleerd worden. 

Deze analyses zijn vier werkdagen na afname beschikbaar ( bij binnenkomst laboratorium) en worden door GroeiBalans Teelt & Onderzoek geïnterpreteerd. De uitslag wordt dan samen met de klant besproken om te kijken hoe de bemesting handiger en efficiënter toegepast kan worden. 

Meer informatie over gewasonderzoek? Vraag het hier. 

Proeven

GroeiBalans voert diverse teelttechnische onderzoeken en veldproeven uit voor diverse opdrachtgevers.

Onze specialisaties zijn:

 • Biologicals en bodem biologische projecten
 • Duurzaamheid, meest duurzame en natuurlijke oplossing bieden voor bestaande problemen
 • Land- en Tuinbouw breed hebben we mogelijkheden voor kwalitatief hoogwaardig onderzoek
 • Kennis: Hoog kennisniveau op het gebied van boomkwekerij, vaste plantenteelt, aardbeien, snijheesters en snijbloemen
 • Nazorg: Goede adviezen en meedenken