Groei en Balans voor uw gewas en bedrijf

GrowthBalance

VICOE

 

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het REAP West-Brabant en Provincie Noord Brabant.

 

 

 

 

 

 

VICOE

 

Is een afkorting voor Vitale Circulaire Organische Economie. De term VITAAL slaat op de bodem. Een vitale bodem geeft vitale, gezonde, krachtige gewassen. Het CIRCULAIRE slaat op de kringloop van voedingstoffen. Door de bodem te voeden met geschikte organische stof, ontstaat een heel actief bodemleven dat in symbiose met de plant voor een goede groei zorgt. De plantendelen die vervolgens groeien en na het oogsten en de consumptie over blijven, vormen weer organisch stof om de bodem te voeden. Zo is de kringloop rond.

Het woord ORGANISCH staat voor de aanwas en het gebruik van organisch materiaal of te wel alles wat met planten of verteerde planten (dierlijke mest) te maken heeft. De term ECONOMIE geeft aan dat er sprake is van fasen. De planten leveren organisch materiaal en de bodem vraagt daarom om gezond te blijven. De plant vraagt weer om een gezonde bodem. Er is sprake van een natuurlijk spel van vraag en aanbod. Daarnaast slaat ECONOMIE natuurlijk ook op het handelsverkeer dat ontstaat door VICOE. Zo zijn er aanbieders van organisch materiaal / biomassa zoals burgers, boeren en kwekers en vrager van de eindproducten van organisch materiaal zoals compost, groen gas, stroom en inhoud stoffen van plantendelen.

VICOE is een project waar een gezonde bodem centraal staat. Een bodem met een gezonde bodembiologie geeft een gezond gewas. Om het bodemleven te voeden, is organische stof gemaakt uit biomassa onontbeerlijk. Binnen het project VICOE speelt organische stof, de winning, verwerking en toepassing ervan een centrale rol. Zie het dat biomassa zoals maaisel, GFT afval, mest en snoeiafval in een gebied (de Gemeente Zundert in dit geval) wordt verzameld en wordt verwerkt tot allerlei producten als compost, groen gas, grondstoffen voor bioplastic of medicijnen en stroom. Burgers, industriële bedrijven en boeren en tuinders maken hier weer gebruik van. Zo is de cirkel rond.

VICOE is geen ingewikkeld systeem. In feite wordt de natuur nagebootst. Cruciaal daarin is een gezonde bodem waarin miljoenen bacteriën, schimmels en beestjes continu organisch stof omzetten in heel vruchtbaar plantenvoedsel. Die gezonde levende bodem zorgt ervoor dat planten gezond blijven. Bovendien zorgt al dat bodemleven ervoor dat planten ruim voldoende voedsel tot zich kunnen nemen. Het gebruik van chemie, zoals kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen wordt daarmee overbodig. Dat heeft weer een positief effect op bijvoorbeeld de waterkwaliteit. Bovendien doden chemicaliën het bodemleven, wat weer een negatief effect heeft op de gewasgroei. Het gebruik van chemicaliën leidt altijd tot nog meer gebruik van chemicaliën. Die vicieuze cirkel wordt met VICOE doorbroken. In een gebied kan de aanwezige stroom biomassa zelf voor een gezondere land- en tuinbouw zorgen.

Het gevolg van VICOE is dat de biodiversiteit stijgt. Door het niet gebruiken van chemie, blijven er veel meer organismen, zoals kleine insecten, maar ook kruidachtige gewassen en micro organismen vitaal en functioneel. Dat zorgt voor veel meer natuurlijke weerstand in een gewas, wat weer voor een verdere vermindering van het gebruik van chemie leidt. Op deze manier wordt een gezond ecosysteem -dat geen schade toe te brengt aan mens en milieu- hersteld.

Binnen VICOE worden biomassa stromen opgewaardeerd van afval tot nuttige producten. Die opwaardering zorgt voor een nieuwe economische activiteit met werkgelegenheid en nieuwe verdienmodellen. Alleen op deze manier is het mogelijk om een VICOE te realiseren. Een goed verdienmodel trekt kapitaal aan om te ontwikkelen en te realiseren.

Aangezien de biomassa stromen van burgers, gemeenten, boeren, waterschappen, natuurorganisaties, tuinders, landschapbeheerders et cetera kunnen komen, hebben veel partijen binnen VICOE elkaar ook echt nodig. Daardoor is het een ontschottend project. Bedrijven, instituten en organisaties die elkaar doorgaans nauwelijks kennen, krijgen een directe relatie dankzij VICOE. Hierdoor leren ze elkaar kennen en begrijpen. Dat maakt het uiteindelijk ook mogelijk om er gemeentelijk, provinciaals of landelijk overheidsbeleid op te ontwikkelen.

 

stroomschema VICOE Pdf

 

 

De Provincie Noord Brabant en de Regio West-Brabant, (verenigd in het REAP), hebben een (financiële) bijdrage geleverd aan dit project.